Vol 10, No 3 (2014)

Cross-Cultural Communication

Cross-Cultural Communication, Vol.10, No.3, June 30, 2014

Table of Contents

Articles

Anna Filipczak-Kocur
PDF
1-7
Jiefu ZHANG
PDF
8-11
Jianqing LIU
PDF
12-16
Shanshan FAN, Qingzhao SUN
PDF
17-22
Jian LI, Bin ZHANG
PDF
23-27
Helen Levers
PDF
28-32
Ying GUO, Dan JIANG, Shuxi ZHOU
PDF
33-36
Yanlong ZHAO, Yibing LIU
PDF
37-42
Xiaoyang WEI
PDF
43-47
Bin LIANG, Yunxi ZHANG, Wandi CHEN, Shumo CHEN
PDF
48-54
Guanchen SHEN, Hong LI
PDF
55-59
Jie XIONG
PDF
60-64
Jinyu DONG
PDF
65-68
Jianwen LI
PDF
69-71
Peng JIANG
PDF
72-76
Hong MA, Zhiyuan PAN
PDF
77-83
Chunyan CHENG
PDF
84-88
Xuedong SHI
PDF
89-94
Tusheng JIANG
PDF
95-101
Jean-François Caron
PDF
106-113
Huimin CHENG
PDF
102-105